Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Kanunu ile ilgili Bilmeniz Gerekenler

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlendiği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Veri Nedir?

işisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, e-mail adresi, araç plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri): Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kimleri Kapsar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

Kişisel Verilerin İşlenmesiyle ilgili Şartlar Nelerdir?

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili şartlar Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri kapsamında farklılık gösterir.

Kişisel Verilerin işlenme şartları: Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

1- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

2- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

3- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

6- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin İşlenmesiyle ilgili Temel İlkeler Nelerdir?

 1. Kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenebilmesi için aşağıdaki tüm şartların birlikte sağlanması gerekir.
 2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
  • Kişisel Verilerin Korunması kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
  • Veri sorumluları, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin sebepler ortadan kalktıktan sonra kişisel verileri resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silmek, yok etmek veya anonim hale getirmekle yükümlüdür
 3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
  • Kural olarak veriler, ilgili kişinin Açık Rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılamaz. Bununla birlikte açık rızanın aranmadığı haller, veri toplamadaki istisnalar ile aynıdır.
   1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
   2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
   3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
   4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
   5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
   6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
   7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 4. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
  • Kural olarak veriler, ilgili kişinin Açık Rızası olmadan yurtdışına aktarılamaz. Bununla birlikte aşağıda belirtilen hallerde açık rıza aranmaz.
   1. Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, veya
   2. Kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunmaması halinde o ülkedeki veri sorumlularının yazılı taahhütte bulunması ve Kurul’un aktarıma izin vermesi,
   3. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
 5. Bireylerin Sahip Olduğu Haklar
  • Bilgi Edinme
  • Aktarılan 3.Kişileri Öğrenme
  • Silinme veya yok Edilme Talebinde Bulunma
  • Sonuca İtiraz Etme
  • Eksikliğin veya Yanlışlığın Düzeltilmesi
  • Zararın Giderilmesini İsteme
 6. İdari ve Cezai Yaptırımlar
  • Kişisel verilerin korunması kanununun beşinci bölümünde, kanuna aykırı davranışta bulunan taraflar için uygulanacak yaptırımlar Suçlar ve Kabahatler başlığı altında yayınlanmıştır.